Opći uvjeti poslovanja

Na osnovu Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19), “REAL SOLUTION” društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Poreču, Stancija Vergotini 44a u svojstvu Posrednika u prometu nekretnina , donosi slijedeće Opće uvjete u poslovanju I obavljanju posredovanja.

 1. OPĆE ODREDBE Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između trgovačkog društva “REAL SOLUTION” DOO(u daljnjem tekstu: Agencija) i Nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.

 2. ZNAČENJE IZRAZA SADRŽANIH U OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA Posrednik u prometu nekretnina je REAL SOLUTION DOO (u daljnjem tekstu: Posrednik) sa sjedištem u Poreču, Stancija Vergotini 44a, Matični broj subjekta (MBS): 130099678, osobni identifikacijski broj (OIB): 91692645005 licencirana je agencija upisana u Registar pri HGK i ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene važećim Zakonom.
  Agent posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Agent) fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina te je zaposlena na puno radon vrijeme kod Posrednika. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i Treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet neka nekretnina pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr vezano za istu. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina). Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, neovisno o tome ima li Posrednik s Trećom osobom također sklopljen ugovor o posredovanju. Ugovor za otvoreno posredovanje - Nalogodavac je ovlašten potpisati ugovor s bilo kojim uredom ili agencijom za promet nekretnina ili sam prodavati nekretninu. U tom slučaju, to se ne vodi kao isključiv odnos između stranaka, ali je Nalogodavac obavezan pridržavati se svih odredaba Ugovora, posebno obveze međusobne suradnje. Ugovor za isključivo posredovanje - Nalogodavac ovlašćuje samo Posrednika kao jedino društvo za posredovanje u prodaji nekretnina da oglašava nekretninu. Posrednik u tom slučaju koordinira čitav proces prodaje do zaključenja kupoprodajnog predugovora, kupoprodajnog ugovora ili ugovora o zamjeni nekretnina.
  Valjana ponuda za kupnju nekretnine - Pisana ponuda za kupnju nekretnine jednaka ili veća od ciljane cijene iz posredničkog ugovora, odnosno njezinoj zadnjoj promjeni koju je Nalogodavac potvrdio pisanim ili elektroničkim putom

 3. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen, pri čemu se pod sklopljenim pravnim poslom podrazumijeva i sklapanje predugovora kojim su se ugovorne strane obvezale sklopiti glavni ugovor o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom. Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane samim Ugovorom ne ugovore rok na koji sklapaju Ugovor, Ugovor je sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora.

 4. OBVEZE AGENCIJE (POSREDNIKA) Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o zamjeni nekretnine, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće: Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine Pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija, te omogućiti pregled nekretnine Unositi podatke o nekretnini u središnju bazu nekretnina te iste prezentirati; Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla; Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate Čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje, Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora) i kod primopredaje nekretnine Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište

 5. OBVEZE NALOGODAVCA Sklapanjem Ugovora o posredovanju sa Posrednikom Nalogodavac preuzima sljedeće obveze: Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani; Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini; Omogućiti Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine; Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu; Nalogodavac se obvezuje Posredniku platiti Proviziju najkasnije odmah nakon što primi minimalno 5% kupoprodajne cijene ili kaparu u iznosu od 5% kupoprodajne cijene za što će mu Posrednik ispostaviti račun za posredovanje u cijelosti; Ako je to izričito ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja; Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini; Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 6. POSREDNIČKA NAKNADA Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju. Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u toč. 4. Općih uvjeta. Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o posredovanju. Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja. Za slučaj zaključenja pravnog posla različitog od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja, Nalogodavac je dužan platiti Naknadu u skladu sa cjenikom Posrednika koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je: 1.neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, ili 2.organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, ili - 3.Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili 4. priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine. Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju. Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene Naknade. Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

 7. UGOVORNA KAZNA Ugovorne strane utvrđuju pravo Posrednika na ugovornu kaznu u visini od 5% (pet posto) od ugovorene kupoprodajne cijene koju Nalogodavac kao prodavatelj, odnosno kupac ugovori s kupcem, odnosno prodavateljem s kojim je u vezu stupio Posrednikovim djelovanjem i s kojim je nakon uspostavljanja veze samostalno, isključujući i/ili zaobilazeći pri tome Posrednika, sklopio pravni posao kupoprodaje, a Posredniku nije platio ugovorenu naknadu. U slučaju da Posrednik Nalogodavcu predoči Valjanu pisanu ponudu, a Nalogodavac istu odbije, isti je dužan Posredniku nadoknaditi troškove rada koje je isti imao u cilju ishođenja i pribavljanja navedene ponude. Također, za slučaj da Nalogodavac odbije Valjanu pisanu ponudu, Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku štetu, sukladno čl. 23. st. 2. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama te se potpisom ovog Ugovora ugovara ugovorna kazna u visini od 50 % Ugovorne provizije koju je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku ukoliko odbije Valjanu pisanu ponudu. Ugovornu kaznu Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku u roku od 15 dana od pisanog poziva Posrednika na plaćanje.

 8. PRESTANAK UGOVORA Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen ili otkazom bilo koje od ugovornih strana bez navođenja razloga u slučaju otvorenog posredovanja. Posrednik i Nalogodavac su suglasni da se istekom ugovorenog roka Ugovor ponovo produžuje na isti vremenski rok, ukoliko jedna od ugovornih strana prethodno pismeno ne otkaže Ugovor.

 9. ZAVRŠNE ODREDBE Stranke su suglasne da će u slučaju bilo kakvog spora vezanog uz ovaj Ugovor spor pokušati riješiti mirnim putem. Ukoliko mirenje ne uspije, stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Poreču.